Ngoài việc thể hiện bằng văn bản và hợp đồng. Mstar Corp còn có bản ghi chú về SLA từng dịch vụ riêng. Các điều khoản bảo mật được thể hiện rõ ràng trong hợp đồng.