Mặc dù hầu hết các doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của sao lưu dữ liệu tuy nhiên lại chưa tìm được giải pháp hiệu quả.